เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชาของคณะพาณิชย์ฯ
ในภาค 1/2564 รอบ
1

 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 (ระบบเปิด 10.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับรุ่นรหัสของตนเองด้วย

โดยรุ่นรหัส 57 - 60 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2556

รุ่นรหัส 61-63 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2561

นศ.สามารถตรวจสอบวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ได้ที่ Click

นักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนรายวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ EC213 EC214 ให้แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 หากนักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนเรียนวิชาอื่นของคณะเศรษฐศาสตร์ นอกเหนือจาก EC213 และ EC214 ขอให้ติดต่อ งานบริการวิชาการ คณะพาณิชย์ฯ ทั้งท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต หรือทาง E-mail : siriwan.c@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อคณะฯ จะได้เพิ่มวิชานั้นในระบบให้นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงได้

ทั้งนี้ รายวิชา EC เปิดให้แจ้งความจำนงผ่านระบบคณะฯ เฉพาะรอบ 1 เท่านั้น หากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการ ต้องติดต่อขอโควต้าผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยตนเอง

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ
กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University