เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชาของคณะพาณิชย์ฯ ในภาค 2/2560 รอบ 1

ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560
(ระบบเปิด 10.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับรุ่นรหัสของตนเองด้วย

(โดยรุ่นรหัส 56 - 60 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2556)

และต้องตรวจสอบวันเวลาการสอบกลางภาค

และปลายภาค ของวิชานั้นๆ โดยดูข้อมูลการได้ที่นี่ Click

กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชา EC213 EC214 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 หากนักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนเรียนวิชาอื่นของคณะเศรษฐศาสตร์ นอกเหนือจาก EC213 และ EC214 ขอให้ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่อคณะฯ จะได้เพิ่มวิชานั้นในระบบให้นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงได้ ดูรายละเอียดวิชาเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ คณะฯ ชั้น 4

นศ.ชั้นปี 1 (รหัส 60) ต้องตรวจสอบผลการจัดสรรวิชาพื้นฐาน (TU 104 และ 105)

ที่  Click ก่อนการขอรายวิชา ในภาค 2/2560

มิเช่นนั้น คณะฯ จะไม่รับผิดชอบหากมีวันและเวลาเรียนทับซ้อนกัน

นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรรายวิชา BA201 และ  BA202

ต้องเคยศึกษาวิชา BA291 มาแล้วเท่านั้น

มิเช่นนั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนในระบบ reg ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย.60 ได้

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

นักศึกษาที่มีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ขอให้เข้าไปแก้ไขในระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ ด้วย เพื่อคณะฯ จะได้ติดต่อนักศึกษาได้

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบกรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University