เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการแจ้งความนงรอบที่ 3 ภาค 2/59 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.59 (เปิดระบบ 10.00 น.) วันที่ 2 ธ.ค.59 (ปิดระบบ 24.00น.) ซึ่งเป็นระบบมาก่อนได้ก่อน

นักศึกษาที่ได้รับจัดสรรจะต้องจดทะเบียนเรียน และชำระเงินผ่านระบบของสำนักงานทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ.59 ดูรายละเอียด Click

ในการแจ้งความจำนงรอบที่ 3 นักศึกษาจะไม่สามารถแจ้งความจำนงในรายวิชาที่เต็มไปแล้วได้ และนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน (Reg) ระบบการจดทะเบียน (Reg) จะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 2 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมในระบบได้ หากประสงค์ขอวิชาเดิมนักศึกษาต้องมาเขียนคำร้องขอโควต้าตามกำหนดการที่คณะฯ กำหนด ทั้งนี้ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201 , BA202 และ BA291           

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click  

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University