เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชาของคณะพาณิชย์ฯ ในภาค 2/2561 รอบ 1

ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 (ระบบเปิด 10.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับรุ่นรหัสของตนเองด้วย

(โดยรุ่นรหัส 56 - 60 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2556

รุ่นรหัส 61 - 62 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2561

และต้องตรวจสอบวันเวลาการสอบกลางภาค

และปลายภาค ของวิชานั้นๆ โดยดูข้อมูลการได้ที่นี่ Click

กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชา EC213 EC214 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 หากนักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนเรียนวิชาอื่นของคณะเศรษฐศาสตร์ นอกเหนือจาก EC213 และ EC214 ขอให้ติดต่อ งานบริการวิชาการ คณะพาณิชย์ฯ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อคณะฯ จะได้เพิ่มวิชานั้นในระบบให้นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงได้ ดูรายละเอียดวิชาเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ คณะฯ ชั้น 4

นศ.ชั้นปี 1 (รหัส 62) ต้องตรวจสอบผลการจัดสรรวิชาพื้นฐาน (TU 104 และ 105)

ที่  Click ก่อนการขอรายวิชา ในภาค 2/2562

มิเช่นนั้น คณะฯ จะไม่รับผิดชอบหากมีวันและเวลาเรียนทับซ้อนกัน

นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรรายวิชา BA201 และ  BA202

ต้องเคยศึกษาวิชา BA291 มาแล้วเท่านั้น

มิเช่นนั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนในระบบ reg ระหว่างวันที่ 25-30 พ.ย.62 ได้

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

นักศึกษาที่มีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ขอให้เข้าไปแก้ไขในระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ ด้วย เพื่อคณะฯ จะได้ติดต่อนักศึกษาได้

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ siriwan.c@tbs.tu.ac.th

 

 


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University