เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


นักศึกษาที่มีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ขอให้เข้าไปแก้ไขในระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ ด้วย เพื่อคณะฯ จะได้ติดต่อนักศึกษาได้

กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชาของคณะพาณิชย์ฯ ในภาค 1/2560 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 (ระบบเปิด 10.00 น.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับรุ่นรหัสของตนเองด้วย (โดยรุ่นรหัส 56 - 59 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2556)

นักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนรายวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ EC213 EC214 ให้แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 หากนักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนเรียนวิชาอื่นของคณะเศรษฐศาสตร์ นอกเหนือจาก EC213 และ EC214 ขอให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะพาณิชย์ฯ ทั้งท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อคณะฯ จะได้เพิ่มวิชานั้นในระบบให้นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบกรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University