เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการสอนวิชา ทอ.352/322  อ.ดร.เนตรนภา  ยาบุชิตะ ผู้สอน ภาค  2/2557  Sec.45/01  วันอังคารเวลา  13.30 16.30  น.  กรณีนักศึกษาไม่สะดวกเข้าเรียนตามวันเวลาดังกล่าว  ให้แจ้ง  พี่หญิง  เลขานุการสาขาวิชา MOEH  ชั้น  4  คณะพาณิชย์ฯ  ภายในวันที่  12  ธันวาคม  2557 ค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=927

   หากนักศึกษาไม่ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน ระบบการจดทะเบียนจะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 3 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องจดทะเบียนรายวิชานั้น ขอให้ดำเนินการผ่านระบบจดทะเบียนเรียนระหว่างการเพิ่มถอน ซึ่งเป็นระบบมาก่อน-ได้ก่อน เนื่องจากคณะฯ จะไม่สำรองที่นั่งให้นักศึกษาผู้นั้นอีก

   กำหนดการแจ้งความจำนงรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 ธ.ค 57 (เปิดระบบ 14.00 น.) วันที่ 8 ธ.ค 57 (ปิดระบบ 24.00 น.) ซึ่งเป็นระบบมาก่อนได้ก่อน นักศึกษาจะไม่สามารถแจ้งความจำนงในรายวิชาที่เต็มไปแล้วได้  ถ้านักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจดทะเบียนเรียนในรายวิชา ขอให้ ติดต่อ ภาค/สาขาวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชาโดยด่วนที่สุด พร้อมชี้แจงเหตุผล โดยจะต้องดำเนินการให้ทันภายในวันสุดท้ายของรอบที่ 3 คือ วันที่ 8 ธ.ค 57 อ่านรายละเอียดเพิ่มที่   http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=913

ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่าง ๆ ของคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=855กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University