เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


     นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์รังสิต (รุ่น 57) ที่ประสงค์จะจดทะเบียนวิชาคณะพาณิชย์ฯ ภาค 1/2557  เพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ให้  สามารถแจ้งความ ระหว่างวันที่ 30 ก.ค 1 ส.ค 57  และชำเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าในระบบ สนท.วันที่ 27 ส.ค -1 ก.ย 57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=785
     ทั้งนี้ รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจาก มธ. ให้ยืนยันจดทะเบียนและชำระเงินในวันที่ 13-14 ส.ค 57


กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้ งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ 


วันสอบไล่ ดูได้ที่ 
http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=763

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University