เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


    
     หากนักศึกษาไม่ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน ระบบการจดทะเบียนจะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 3 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องจดทะเบียนรายวิชานั้น ขอให้ดำเนินการผ่านระบบจดทะเบียนเรียนระหว่างการเพิ่มถอน ซึ่งเป็นระบบมาก่อน-ได้ก่อน เนื่องจากคณะฯ จะไม่สำรองที่นั่งให้นักศึกษาผู้นั้นอีก

     นศ.รหัส 56 ขึ้นไปสามารถแจ้งความจำนงรอบ 3 และยื่นคำร้องเพิ่มวิชา ภาค 1/57 วิชาที่เต็ม/ปิดรับเพิ่ม ในวันที่ 17-21 ก.ค. 57 (วันเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดที่

http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=773


กรุณาใช้ Internet Explorer (IE)
 ในการแจ้ งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

วันสอบไล่ ดูได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=763

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University