เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


      กำหนดการแจ้งความจำนงรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 ธ.ค 57 (เปิดระบบ 10.00 น.) วันที่ 8 ธ.ค 57 (ปิดระบบ 24.00 น.) ซึ่งเป็นระบบมาก่อนได้ก่อน นักศึกษาจะไม่สามารถแจ้งความจำนงในรายวิชาที่เต็มไปแล้วได้  

      ถ้านักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจดทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น เช่น จำเป็นต้องศึกษาซ้ำ เนื่องจากได้เกรด F ฯลฯ ขอให้ ติดต่อ ภาค/สาขาวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชาโดยด่วนที่สุด พร้อมชี้แจงเหตุผล โดยจะต้องดำเนินการให้ทันภายในวันสุดท้ายของรอบที่ 3 คือ วันที่ 8 ธ.ค 57 อ่านรายละเอียดเพิ่มที่   http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=913

ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่าง ๆ ของคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=855

วิชาเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลอีกครั้ง วันที่ 17 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ http://www.econ.tu.ac.th 


กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University