เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชาของคณะพาณิชย์ฯ ในภาค 2/2559

ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559

(ระบบเปิด 10.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับรุ่นรหัสของตนเองด้วย

และต้องตรวจสอบวันเวลาการสอบกลางภาค

และปลายภาค ของวิชานั้นๆ โดยดูข้อมูลการได้ที่นี่ Click

นศ.ชั้นปี 1 (รหัส 59) ต้องตรวจสอบผลการจัดสรรวิชาพื้นฐาน (TU 104 และ 105)

ที่  Click ก่อนการขอรายวิชา ในภาค 2/2559

มิเช่นนั้น คณะฯ จะไม่รับผิดชอบหากมีวันและเวลาเรียนทับซ้อนกัน

กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชา EC213 EC214 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559 หากนักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนเรียนวิชาอื่นของคณะเศรษฐศาสตร์ นอกเหนือจาก EC213 และ EC214 ขอให้ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะพาณิชย์ฯ

ภายในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559

เพื่อคณะฯ จะได้เพิ่มวิชานั้นในระบบให้นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงได้

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ


กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University