เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศ เนื่องจากระบบการแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนเรียนมีความผิดพลาด ประมวลผลก่อนเวลาที่กำหนดไว้ คณะฯ จึงขอยกเลิกผลการแจ้งความจำนงที่ได้ประมวลออกไปแล้ว โดยจะแจ้งผลการแจ้งความจำนงตามกำหนดเวลาเดิม คือ วันที่ 30 เมษายน 2558

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1005  

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University